За нас

Строителна фирма ЕКОС ИНЖЕНЕРИНГ ООД е създадена през 2005 г.

Основният предмет на дейност на ЕКОС ИНЖЕНЕРИНГ е строителство и строително-ремонтни работи. Фирмата извършва цялостно изграждане, основни и текущи ремонти, строителен и инсталационен сервиз на сгради с разнообразно предназначение – промишлени и административни сгради, здравни и учебни заведения, складове, офиси, търговски и жилищни обекти, обекти от техническата инфраструктура.

В ЕКОС ИНЖЕНЕРИНГ са ангажирани щателно подбрани висококвалифицирани технически специалисти – инженери, техници и работници с доказан опит в строителния бранш. Разполагаме с добре обучени строителни работници за изпълнение на строително-монтажни и покривни работи, вътрешни и външни текущи и основни ремонти на сгради и съоръжения.

Фирмена политика

В новите икономически условия и пазарна конкуренция, просперирането и по-нататъшното утвърждаване на фирма “Екос Инженеринг” ООД зависят изключително много от високия професионализъм и непрекъснатото усъвършенстване и повишаване качеството и безопастността на нашата работа, и опазването на околната среда. За затвърждаване на имиджа на фирмата и повишаване мотивацията на служителите, Висшето ръководството е внедрило и поддържа Система за управление (СУ), насочена към управление на качеството, на околната среда и на здравето и безопасността при работа, съответстващи на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. Висшето ръководство на “Екос Инженеринг” се ангажира със следните основни цели:  Разбиране и удовлетворяване изискванията на нашите клиенти чрез поддържане на непрекъснат диалог с тях;  Предоставяне на подходящи качествени услуги/продукти за постигане на пълна удовлетвореност на клиентите;  Поддържане и повишаване на квалификацията на служителите (осигуряване на достатъчна информация, инструкции, обучения и наблюдение) за постигане на висока степента на осъзнатост относно тяхното влияние върху качеството, опазването на околната среда и безопасността при работа;  Насърчаване и изграждане на култура на безопасно поведение чрез следване и изпълнение на тази политика, както и постигане на ангажираност на служителите с фирмените цели;  Почтено партниране с доставчиците;  Увеличаване на пазарния дял;  Постигане на непрекъснато подобрение чрез осигуряване на актуалност, адекватност и повишаване на ефикасността на СУ и организацията на дейността във фирмата;  Спазване и изпълнение на приложимите за дейността задължения (нормативни и други изисквания), вкл. в областта на околната среда и здравето и безопасността при работа, които Дружеството документирано е приело;  Оптимизиране на финансовото управление на Дружеството;  Активно и ангажирано управление, осигуряващо и поддържащо безопасни и без риск за здравето работни места със съответстващи съоръжения и условия за пълноценната работа на служителите,  Управление на дейността на Дружеството и внедряване на механизми за работа, съхраняващи здравето и осигуряващи безопасността на нашите служители и други лица, които могат да бъдат засегнати от нашите дейности, услуги или продукти;  Осигуряване на надеждна комуникация (участие и консултации) по всички аспекти на здравето, условията на труд и безопасността при работа между ръководство, служители и други заинтересовани страни;  Осигуряване и контрол на изпълнението на ангажиментите по ЗБУТ и снижаване на основните показатели спрямо предходната година;  Регистриране и разследване на всеки инцидент, злополука и заболяване, както и определяне и предприемане на мерки за елиминиране или понижаване рисковете на съответното работно място;  Идентифициране на рисковете за здравето и безопасността при закупуване и/или използване на стоки, съоръжения и услуги;  Постоянно подобряване на СУ за повишаване на резултатността спрямо околната среда, чрез управление на въздействията и аспектите на околната среда;  Полагане на усилия за предотвратяване замърсяването на околната среда и опазване на биологичното разнообразие и екосистеми, в резултат от дейността на Дружеството;  Предотвратяване или намаляване негативното въздействие върху околната среда, чрез подходящи действия, намаляващи консумацията на природни ресурси, суровини и материали и чрез подходящи действия по рециклиране, третиране и депониране на отпадъците;  Поддържане на адекватна система за комуникация в Дружеството и със заинтересованите страни на проблемите по качество, здравето и безопасността при работа и околна среда и полагане на усилия за подобряването й;  Поддържане на позитивен и ползотворен диалог с Обществото. Ръководството на Дружеството е отговорно за формулиране, разгласяване и разясняване на Фирмената политиката и предприемане на всички необходими мерки за постигане на фирмените цели.

Ръководството на Дружеството е отговорно за формулиране, разгласяване и разясняване на Фирмената политиката и предприемане на всички необходими мерки за постигане на фирмените цели.